Jendrus.com
Strona główna
Fotografia okolicznościowa
Sesje Fotograficzne
Inne usługi
Partnerzy
Stara Galeria
Galeria obrazów
Warunki wykorzystania materiałów
Fotografia
Referencje
Warunki współpracy TFP
Przykładowa umowa TFP
Przykładowa umowa TFP

Umowa Dwustronna Sesji Fotograficznej
 

§1

1.       Umowa zawierana jest dnia 21 listopada 2007 roku w miejscowości Bielsko – Biała
Pomiędzy:
zamieszkały:
Dow. Os.
Ur.:
e-mail :
Zwanym dalej fotografem
, a:
zamieszkały:
Dow. Os
Ur.:
e-mail :
Zwaną dalej

§2

2.       Umowa dotyczy zdjęć, które fotograf wykona modelce (-owi) w trakcie sesji fotograficznej.

3.       Przez wykonanie zdjęć rozumie się także ich retusz i modyfikacje przez fotografa.

§3

4.       Przez sesję fotograficzną rozumie się wykonanie serii zdjęć w ustalonej ilości i charakterze jak opisano w par. 4. Wykonanie zdjęć ma na celu wypromowanie modela (ki) i fotografa.

5.       W efekcie wykonanej sesji, obie strony zyskują bezpłatne zdjęcia i doświadczenie.

§4

1.       Miejsce (adres) wykonania sesji: wskazany przez fotografa.

2.       Typ wykonywanych zdjęć: zdjęcia portretowe różnych typów

3.       Data wykonania zdjęć·:

4.       Minimalna ilość wykonanych zdjęć :

§5

1.       Model (ka) Zobowiązuję się pozować do zdjęć, jak określono w par. 4.

2.       Model (ka) zobowiązuje się pokryć koszta związane ze swoim dojazdem, makijażem, fryzurą i ubiorem we własnym zakresie, chyba, Że par. 15 stanowi inaczej

3.       Model (ka) wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć przez fotografa, jak to określa par. 10

4.       Model (ka) oświadcza, że podane dane osobowe, a w szczególności data urodzenia, są prawdziwe,że ukończyła 18 lat oraz że nie ma żadnych innych przeciwwskazań do zawarcia umowy oraz wykonania zdjęć.

§6

1.       Fotograf zobowiązuje się do wykonania serii zdjęć, jak określono w par.4.

2.       Fotograf ponosi koszta materiałów eksploatacyjnych związanych z wykonaniem, obrobieniem i przygotowaniem zdjęć do przekazania modelce (owi).

3.       Fotograf zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wykorzystaniem określonego w par. 4 punkt 1 miejsca na wykonanie sesji, o ile takowe wystąpią.

4.       Równocześnie fotograf zobowiązuje się do przekazania modelce (owi) 1 sztuki płyty CD (DVD) z wybranymi przez fotografa zdjęciami w terminie do 3 tygodni od zakończenia sesji.

5.       Na płycie CD (DVD) znajdą się dwa komplety zdjęć, z czego jeden będzie sygnowany, jak to opisano w par. 9

§7

1.       Umowa zabrania jakiegokolwiek wykorzystania zdjęć przez obie strony w celach komercyjnych, rozumianych jako sprzedaż zdjęć, a także ich umieszczania w płatnych serwisach internetowych, celem sprzedaży, lub uzyskania dochodu z tytułu ich udostępnienia, chyba, że par. 15 stanowi inaczej

§8

1.       Model (ka) ma prawo korzystać ze zdjęć pochodzących z sesji, której dotyczy ta umowa jedynie w celu prezentacji własnego wizerunku, to znaczy, że może umieszczać je na stronach internetowych mających charakter prezentacyjny, w katalogach i bankach twarzy. Jednocześnie modelka zobowiązuje się umieszczać jedynie zdjęcia sygnowane, jak to opisano w par. 9

§9

1.       Przez zdjęcia sygnowane rozumie się fotografie, na których fotograf umieścił dane pozwalające na jego identyfikacje, to znaczy jego imię, nazwisko i adres strony internetowej prezentującej jego dorobek.

2.       Zdjęcie sygnowane może zawierać wybrane, lub wszystkie, wym. w par. 9 informacje, naniesione na zdjęciu w postaci napisów umieszczonych w rogu zdjęcia

§10

1.       Fotograf ma prawo wykorzystać wszystkie wykonane zdjęcia do prezentacji własnych dokonań i warsztatu pracy, a w szczególności na stronach internetowych, na których prezentuje swoje prace, w folderach reklamowych i na wystawach zdjęć.

§11

1.       Wykorzystując zdjęcia model (ka) zobowiązuje się powiadomić fotografa (przynajmniej e-mail) oraz wskazać jego dane w postaci :

.....................................................................................................................................................................................................

§12

1.       Wykorzystując zdjęcia fotograf zobowiązuje się powiadomić modelkę (przynajmniej e-mail) oraz wskazać dane modela (ki) w postaci :

.....................................................................................................................................................................................................

§13

1.       Fotograf zastrzega sobie wyłączność na  obróbkę  i  modyfikację  zdjęć,  a w szczególności  na  ich kadrowanie.

2.       Zastrzeżenie to nie dotyczy zmiany rozdzielczości i współczynnika kompresji zdjęcia, które może wykonać modelka, serwis prezentujący zdjęcia, lub laboratorium przygotowujące odbitki (wydruki).

§14

1.       Fotograf zachowuje wieczyste prawa autorskie do wykonanych zdjęć, chyba, Że par.15 stanowi inaczej.

§15

1.       Postanowienia dodatkowe:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

§16

1.       Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla modelki i fotografa.

§17

1.       Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to znaczy, iż postanowienia dotyczące wykorzystania zdjęć, sposobu tego wykorzystania, i praw autorskich pozostają ważne do czasu rozwiązania umowy.

2.       Rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron na podstawie pisemnego aneksu do umowy, jak to określono w par. 18.

§18

1.       Jakiekolwiek zmiany postanowień tej umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu w dwóch jednobrzmiących kopiach, po jednej, dla każdej ze stron.

§19

2.       W kwestiach nieuregulowanych tą umową, w razie kwestii spornych, obie strony zobowiązują się do spisania aneksu do umowy, jak opisano w par. 18.

3.       W przypadku kwestii spornych, których rozwiązanie wykracza poza dobrą wolę obu stron, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego RP


 
Strona głównaFotografia okolicznościowaSesje FotograficzneInne usługiPartnerzyStara GaleriaGaleria obrazówWarunki wykorzystania materiałów